Μεταπτυχιακές Σπουδές

Επιλογή Μεταπτυχιακού

Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, πολλοί απόφοιτοι επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους μέσα από την παρακολούθηση κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος στο εξωτερικό. Κατά τη διαδικασία επιλογής του, πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι βασικοί παράγοντες,  οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • τόπος σπουδών,
  • επίπεδο ιδρύματος,
  • κόστος σπουδών και διαβίωσης,
  • γλώσσα διδασκαλίας προγράμματος,
  • δυνατότητες  αξιοποίησης επαγγελματικά αποκτώμενου τίτλου

Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό

Ένα από τα κριτήρια επιλογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο τόπος σπουδών. Εφόσον επιλεχτεί η παρακολούθηση μεταπτυχιακού στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποια απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται από το εκάστοτε Ίδρυμα, τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Το κάθε Ίδρυμα θέτει τις δικές του προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ο υποψήφιος θα πρέπει:

  • να διαθέτει ένα πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ). Σε περίπτωση που το πρώτο πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό να είναι είτε Bachelor of Science (BSc) ή Bachelor of Arts (BA),
  • να έχει το καθοριζόμενο από το Ίδρυμα είδος των σπουδών,
  • να έχει βαθμό πτυχίου από ένα συγκεκριμένο επίπεδο και άνω,
  • να διαθέτει καθορισμένο αριθμό συστατικών επιστολών,
  • να κατέχει κάποιες πιστοποιήσεις (γλώσσα, υπολογιστές, κλπ).

Οι απαιτήσεις κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος αναρτώνται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους των Ίδρυμάτων αλλά πολλές φορές μια απευθείας επικοινωνία με τον εκάστοτε υπεύθυνο του προγράμματος μπορεί να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση.  

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα για σπουδές

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae)

 

Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport

 

Συνοδευτική Επιστολή

https://europass.cedefop.europa.eu/el/europass-support-centre/synodeytiki-epistoli

 

 Παράρτημα Διπλώματος

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/certificate-supplement