Μεταπτυχιακά

Γενικές Πληροφορίες

Η εισαγωγή σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα βήμα συνέχισης των σπουδών. Ο αυξανόμενος αριθμός τόσο των μεταπτυχιακών όσο και της ζήτησής τους  κάνει επιτακτική την ανάγκη πληροφόρησης, σε σχέση με τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν, ώστε οι υποψήφιοι να επιλέξουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Τα σημεία που μπορεί να εστιάσει ο ενδιαφερόμενος/η μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

 • δομή του προγράμματος και περιγράμματα μαθημάτων,
 • προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής,
 • κόστος σπουδών (δίδακτρα εάν υπάρχουν και διαμονή όπου απαιτείται),
 • έδρα ιδρύματος όπου διεξάγεται το πρόγραμμα και προσφερόμενες παροχές,
 • μελλοντική εργασιακή αξιοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μηχανή αναζήτησης Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

 • Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές

Προκειμένου να επιλεγείτε θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια αίτηση, μέσα στην οποία θα γίνει καταγραφή των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων σας.

 

 • Αυτοπεριγραφική Έκθεση 

Η αυτοπεριγραφική έκθεση μπορεί να λειτουργήσει ως λεπτομερής περιγραφή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σας αλλά και των επιστημονικών και εργασιακών ενδιαφερόντων σας.

Στόχος της αυτοπεριγραφικής έκθεσης είναι, να περιγράψετε και να γνωστοποιήσετε με ακρίβεια και σαφήνεια όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη συνέχιση των σπουδών σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και στο συγκεκριμένο ίδρυμα, ενώ χρήσιμο είναι να παρουσιάσετε και τη σύνδεση με τη μελλοντική σας σταδιοδρομία.

Κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσατε να αναφέρετε μέσα στην έκθεσή σας είναι τα εξής:

 • το επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και οι θεωρητικές ή πρακτικές γνώσεις που μπορεί να διαθέτετε στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο,
 • τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα,
 • τους λόγους που σας ώθησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου πεδίου ενδιαφέροντος καθώς και τους λόγους που επιλέγετε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 • τι αναμένετε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιστημονικά και εργασιακά,
 • πιθανή δική σας συνεισφορά στο πρόγραμμα,
 • τους γενικότερους στόχους σας

 

 

 • Συστατική Επιστολή

Η συστατική επιστολή αποτελεί ένα επίσημο έγγραφο μέσα στο οποίο γίνεται αναφορά στα ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά σας προσόντα. Συστατικές επιστολές μπορεί να ζητηθούν κατά την επιλογή είτε για θέσεις εργασίας είτε για εκπαιδευτικές διαδικασίες (μεταπτυχιακά/διδακτορικά) και στοχεύουν στην παρουσίαση των θετικών χαρακτηριστικών μας. Συντάσσονται για συγκεκριμένο λόγο και απευθύνονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν συστατικές επιστολές για μεταπτυχιακά προγράμματα ή εργασία, θα πρέπει να απευθύνονται στα ανάλογα πρόσωπα (εκπαιδευτικούς ή εργοδότες) που τους γνωρίζουν και κατέχουν θέσεις που έχουν σύνδεση και βαρύτητα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.  

Αξίζει να δοθεί προσοχή στην  επιλογή του συντάξαντος της συστατικής επιστολής, γιατί το σημαντικό δεν είναι να συγκεντρώσετε πολλές επιστολές, αλλά αξιόλογες και κατάλληλες και γι΄αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε σε άτομα που σας γνωρίζουν καλά και μπορούν να αναφερθούν στην προσωπικότητά σας και να τεκμηριώσουν πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και δεξιότητές σας. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

 

 • Βιογραφικό Σημείωμα για σπουδές

Το βιογραφικό αποτελεί έναν τρόπο απόδοσης με συντομία, των ουσιωδών στοιχείων που περιγράφουν έναν υποψήφιο.  

Στόχος του βιογραφικού σημειώματος είναι η παρουσίαση των γνώσεων και των δυνατοτήτων του υποψήφιου και θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο και διατυπωμένο με τρόπο που θα έλκει το ενδιαφέρον, ενώ συγχρόνως θα βοηθάει τον υποψήφιο να ξεχωρίσει χωρίς να κουράσει.

Ένα αποδοτικό βιογραφικό θα πρέπει να επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο στόχο και να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία επιλογής. 

Θα πρέπει να διαθέτει σωστή διατύπωση, δόμηση, επιμέλεια και να έλκει το ενδιαφέρον ενώ θα αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του φορέα που απευθύνεται. Για να είναι σωστό και λειτουργικό, σκόπιμο είναι να ακολουθεί στοιχειώδεις κανόνες όπως,

 • συντομία και περιεκτικότητα,
 • σύνταξη με απλό και σαφή τρόπο,
 • πληρότητα, ειλικρίνεια και ακρίβεια,
 • σωστή ορθογραφία και σύνταξη,
 • να είναι γραμμένο σε υπολογιστή με σωστή δομή και διαμόρφωση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

 Συνέντευξη Επιλογής

 

Σε αρκετές περιπτώσεις στη διαδικασία επιλογής ενός μεταπτυχιακού περιλαμβάνεται και συνέντευξη, η οποία επιδιώκει να φέρει σε επικοινωνία την επιτροπή αξιολόγησης με τους υποψήφιους, προκειμένου να διερευνηθούν το ενδιαφέρον και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του υφιστάμενου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η συνέντευξη επιλογής μπορεί να διενεργηθεί από ομάδα εκπαιδευτικών του προγράμματος και δίνει τη δυνατότητα και στα δύο μέρη να διατυπώσουν απόψεις, ενώ λειτουργεί και ως στάδιο πληροφόρησης και επεξηγήσεων. 

Η καλή προετοιμασία από  μέρους του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητές του αλλά και τις προσωπικές του προσδοκίες, θα τον βοηθήσουν να εκθέσει με πληρέστερο τρόπο το ενδιαφέρον και την επιθυμία για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος.